English
Cynhaliwyd y Marathon Eryri cyntaf yn 1982, ac fe’i lluniwyd fel dewis gwahanol dramatig i’r llu rasys mewn dinasoedd a threfi sy’n dod mor boblogaidd. Mae’r llwybr ymdrechgar ac ysblennydd, sy’n amgylchynu’r Wyddfa, copa uchaf Cymru a Lloegr, wedi rhoi lle unigryw i’r digwyddiad yn y calendr marathonau blynyddol byth ers hynny.

Llwybr a Phroffil

Amser dechrau’r ras ydi 10.30am yn union y tu allan i Lanberis. Mae’r llwybr yn dilyn yr A4086 ac yn dringo i ben Pas Llanberis (Pen-y-Pàs 1.100tr). Gan ddisgyn i lawr i gyffordd Penygwryd, mae’r ras wedyn yn dilyn yr hen ffordd hyd at y wersyllfa nes y bydd yn ymuno â’r A498. Mae’r rhan yma sy’n 2km yn drac fferm tuag i lawr, yna mae’r arwyneb yn darmac eto. Mae yna ddarn serth byr i fyny’n ôl i’r ffordd fawr at y wersyllfa. Yna mae’r llwybr yn parhau i Feddgelert (200tr) ac yna ymlaen ar hyd yr A4085 i Waunfawr. Oddi yma mae’n dringo’n gyflym i oddeutu 1,200tr ym Mwlch y Groes (mae darn byr heb fetlin) ac yna i lawr i’r terfyn yn Llanberis.

 

Map y Cwrs(pdf)Pfoffil y Cwrs (pdf)


Gwybodaeth am Ddiwrnod y Ras

Bydd y cofrestru yn cael ei gynnal ochr yn ochr â Chanolfan Ymwelwyr y Mynydd Trydan (LL55 4UR) yn ein canolfan ddigwyddiadau yr Marathon o ganol dydd tan hanner nos dydd Gwener, Hydref 26ain 2018 ac eto o 6am tan 9am ar fore Sadwrn, Hydref 27ain. Dyma pryd y rhoddir pecyn y ras i chi.

Gall rhedwyr barcio mewn unrhyw un o nifer o feysydd parcio Talu ac Arddangos o gwmpas y pentref. Maen nhw i gyd o fewn cyrraedd yn hawdd i chi gerdded i’r man cofrestru. Byddwch yn ystyriol o’r amgylchedd, os gwelwch yn dda, a cheisiwch rannu cludiant i’r ras ble bynnag y bydd hynny’n bosib.

Cofiwch y gall y tywydd ar yr adeg yma o’r flwyddyn fod yn eithaf heriol ac fe’ch cynghorir i ddod â rhyw fathau o orchuddion efo chi i’w gwisgo pan fyddwch yn rhedeg.


Cyfarwyddiadau

Mae Pencadlys y ras yn y Mynydd Gwefru, Llanberis ac mae’r cychwyn yn union y tu allan i’r pentref ar yr A4086. Mae’r ras yn gorffen yn Llanberis sydd 66 milltir o Gaer, 103 milltir o Fanceinion a 270 milltir o Lundain.

map

Mae gwybodaeth lawn ar deithio a threnau ar gael yma