English
Cynhaliwyd y Marathon Eryri cyntaf yn 1982, ac fe’i lluniwyd fel dewis gwahanol dramatig i’r llu rasys mewn dinasoedd a threfi sy’n dod mor boblogaidd. Mae’r llwybr ymdrechgar ac ysblennydd, sy’n amgylchynu’r Wyddfa, copa uchaf Cymru a Lloegr, wedi rhoi lle unigryw i’r digwyddiad yn y calendr marathonau blynyddol byth ers hynny.

Llwybr a Phroffil

Amser dechrau’r ras ydi 10.30am yn union y tu allan i Lanberis. Mae’r llwybr yn dilyn yr A4086 ac yn dringo i ben Pas Llanberis (Pen-y-Pàs 1.100tr). Gan ddisgyn i lawr i gyffordd Penygwryd, mae’r ras wedyn yn dilyn yr hen ffordd hyd at y wersyllfa nes y bydd yn ymuno â’r A498. Mae’r rhan yma sy’n 2km yn drac fferm tuag i lawr, yna mae’r arwyneb yn darmac eto. Mae yna ddarn serth byr i fyny’n ôl i’r ffordd fawr at y wersyllfa. Yna mae’r llwybr yn parhau i Feddgelert (200tr) ac yna ymlaen ar hyd yr A4085 i Waunfawr. Oddi yma mae’n dringo’n gyflym i oddeutu 1,200tr ym Mwlch y Groes (mae darn byr heb fetlin) ac yna i lawr i’r terfyn yn Llanberis.

 

Map y Cwrs 2o22(pdf)Pfoffil y Cwrs 2022(pdf)

Cofrestru Pleidlais 2023

Pa bryd y mae’r bleidlais yn agor ac yn cau?

Mae’r bleidlais yn agor am 9:00 am ar ddydd Sul, Rhagfyr 1af 2022 a bydd yn cau am hanner nos, nos Sul, Rhagfyr 8fed 2022

Y mhle y mae dod o hyd i’r ddolen?

Bydd y ddolen i gymryd rhan yn y bleidlais yn cael ei phostio ar ein gwefan ac ar dudalennau ein cyfryngau cymdeithasol

Pa wybodaeth fydd ei hangen arnaf i?

Fe ofynnir i chi am eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn a, lle bo hynny’n gymwys, nifer y Marathonau Eryri blaenorol a gwblhawyd gennych chi a’ch amseriad gorau mewn marathon.

Am faint o leoedd y bydd pob person yn gallu ymgeisio?

Bydd pob ymgeisydd yn gaeth i un lle yn unig.

Pa bryd y bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi?

Fe gyhoeddir y canlyniadau ar Ionawr 1af 2023

Sut fyddaf i’n gwybod a wyf i i mewn?

Fe anfonir e-bost at yr ymgeiswyr llwyddiannus gyda dolen i’w defnyddio i ymgeisio ac i dalu.  Bydd y ddolen hon yn ddilys am bythefnos.  Bydd methu ag ymgeisio yn y cyfnod hwnnw o bythefnos yn golygu colli’r lle.

Beth fydd yn digwydd i leoedd fydd heb eu defnyddio?

Fe roddir lleoedd fydd heb eu hawlio’n ôl ar gyfer tyniad ail bleidlais a gynhelir ar Ionawr 31ain 2023

Os bydd ymgeiswyr yn canfod na fyddan nhw’n gallu defnyddio eu lle, a fydd trosglwyddiadau’n dal yn ganiataol?

Bydd, bydd ymgeiswyr yn gallu trosglwyddo lleoedd eu hunain fel yn y blynyddoedd blaenorol.

A oes yna gymhwysiad ‘da am ei oed’?

Na, rydyn ni wedi penderfynu peidio â chynnwys hyn.  Bydd y bleidlais yn cymryd dosraniad ar draws y categorïau oed.

Trosglwyddo Mynediad

Os ydych chi’n darganfod bod angen i chi newid unrhyw un o’ch gwybodaeth rhwng dyddiau a diwrnod rasio (os ydych chi’n symud tŷ, yn newid rhedeg clybiau ac ati) gallwch chi fynd yn ôl i mewn i’ch gwybodaeth a gwneud y newidiadau hyn eich hun. Gallwch wneud hyn trwy’r manylion logio ar y dderbynneb e-bost pan wnaethoch chi cofrestru i’r ras.

Os ydych chi eisiau trosglwyddo’ch lle i rhedwr arall, fe allwch chi wneud hyn eich hun hefyd trwy fewngofnodi a rhoi enw, manylion newydd a chyfeiriad e-bost y rhedwr newydd. Anfonir e-bost wedyn i gwblhau’r broses.

Mae angen gwneud unrhyw newidiadau cyn Medi 30ain 2022. Ar ôl yr amser hwn, mae’r gronfa ddata wedi cau i rifio ac ati. Ni chaniateir unrhyw newidiadau a wneir ar ôl hyn.

Gwybodaeth am Ddiwrnod y Ras

Bydd y cofrestru yn cael ei gynnal ochr yn ochr â Chanolfan Ymwelwyr y Mynydd Trydan (LL55 4UR) yn ein canolfan ddigwyddiadau yr Marathon o ganol dydd tan 10.30yh dydd Gwener, Hydref 28ain 2022 ac eto o 6.30yb tan 10yb ar fore Sadwrn, Hydref 29ain. Dyma pryd y rhoddir pecyn y ras i chi.

Gall rhedwyr barcio mewn unrhyw un o nifer o feysydd parcio Talu ac Arddangos o gwmpas y pentref. Maen nhw i gyd o fewn cyrraedd yn hawdd i chi gerdded i’r man cofrestru. Byddwch yn ystyriol o’r amgylchedd, os gwelwch yn dda, a cheisiwch rannu cludiant i’r ras ble bynnag y bydd hynny’n bosib.

Cofiwch y gall y tywydd ar yr adeg yma o’r flwyddyn fod yn eithaf heriol ac fe’ch cynghorir i ddod â rhyw fathau o orchuddion efo chi i’w gwisgo pan fyddwch yn rhedeg.

Cyfarwyddiadau

Mae Pencadlys y ras yn y Mynydd Gwefru, Llanberis ac mae’r cychwyn yn union y tu allan i’r pentref ar yr A4086. Mae’r ras yn gorffen yn Llanberis sydd 66 milltir o Gaer, 103 milltir o Fanceinion a 270 milltir o Lundain.

map

Mae gwybodaeth lawn ar deithio a threnau ar gael yma