English

34eg Brooks Marathon Eryri 2016 – Rhagolwg y Ras

Gyda ychydig dros wythnos nes bod y 34eg Brooks Marathon Eryri ar fin cychwyn mae’r paratoadau terfynol yn cael eu rhoi yn eu lle ar gyfer yr hyn a fydd unwaith eto yn un o‘r rasus rhedeg gorau yng Nghymru.

Ystyrir gan lawer i fod y ras anoddaf yn y DU ac i fod y mwyaf prydferth. Mae Brooks Marathon Eryri 2016 yn barod unwaith eto i groesawu 2500 o redwyr ar ddydd Sadwrn y 29ain o Hydref, a fydd yn herio grym y ras hon sydd wedi tyfu i fod yn un o’r digwyddiadau chwaraeon eiconig ar galendr chwaraeon Cymru.

Unwaith eto mae’r ras yn mynd i ddarparu rhywfaint o ddrama hudolus, gyda ras eang-agored y dynion a digwyddiad i fenilodd sy’n gweld dim llai na thri chyn-enillydd yn cymryd at y llinell gychwyn. Bydd y ras 2016 hefyd yn gweld arwyr rygbi Cymru a’r Llewod, Shane Williams a Ryan Jones yn ymgymryd ar her, a gyda’r pecyn uchafbwyntiau teledu un-awr arferol ar S4C, bydd y ras yn achlysur bythgofiadwy.

Llond llaw o farathonau yn y DU sy’n gallu honni i gael yr un hanes, ac mae’r marathon yn sicr wedi cael rhai o’r brwydrau mwyaf a pherfformiadau dros y blynyddoedd, gan rai o redwyr mynydd a marathon gorau’r DU. Enwau fel Jeff Norman, Martin Cox a Lizzy Hawker wedi mynychu y digwyddiad, gydag amser Norman o 2:28:02 yn 1985 yn sicr yn un o’r perfformiadau a uchafbwyntiau marathon mawr yn y DU dros y pedwar degawd dieethaf.

Yn parhau eu partneriaeth ac yn brif noddwyr y digwyddiad yn 2016 mae Brooks. Dywedodd Jayne Lloyd, cyd-lynydd y ras:

“Rydym mor falch o fod yn parhau ein partneriaeth gyda Brooks. Mae Sara, Steve a’r tîm yn meddu ar ddealltwriaeth wirioneddol o ethos y ras, a fydd yn bresennol unwaith eto eleni a bydd ganddynt bresenoldeb a fydd yn gwella profiad y rhedwr. Bydd y tîm yn dod â’r Lori Teithio gyda nhw i’r ras a byddant hefyd yn gweithio gyda phartner hirsegydlog arall mewn chwaraeon, Pete Bland i ddod â cynigion gwych ac arddangos eu cynnyrch yn y digwyddiad.”

O safbwynt y digwyddiad mae Lloyd yn hyderus y bydd y marathon unwaith eto dangos beth gynnigir ardal Parc Cenedlaethol Eryri o ran ysblander i’r miloedd o ymwelwyr y disgwylir dros benwythnos y ras:

“Mae’n ffaith bod yr ymwelwyr sydd yn mynychu’r digwyddiad flwyddyn ar ôl blwyddyn yn gwneud hynny am fwy na dim ond y marathon. Mae harddwch Eryri yn atyniad mawr i bobl, o bob cwr o’r byd, a’r ffaith ein bod yn gallu dangos hyn drwy ei gyfuno gyda’r ras yn wych. Dyma fy 12fed blwyddyn o drefnu’r marathon, ac yn onest gallaf ddweud bod fy mrwdfrydedd dros y rôl hon yn mynd yn gryfach wrth i pob blwyddyn fynd heibio.

“Unwaith eto eleni ein bod yn gallu llewni ras 2500 o redwyr mewn llai na 12 awr ar Ionawr y 1af. Mae hyn yn parhau i gael ei weld fel un o’r prif marathon i’w gwneud yn y DU erbyn hyn, ac mae’r galw am leoedd yn mynd yn fwy dwys pob blwyddyn!”

Pan ddaw i’r rasio, mae 2016 am fod yn flwyddyn led agored yn ras y dynion gyda sawl rhedwr all gyrraedd y brig.

Yn dilyn canlyniad ysgubol a record cwrs newydd yn 2015 ni fydd y gwr o Kent, John Gilbert yn gallu cymeryd rhan eleni oherwydd anaf. Fodd bynnag, mae rhedwyr arall o Kent sydd bellach yn redwr lleol Russell Bentley wedi camu mewn i gymryd ei le yn y ras. Mae Bentley, rhedwr Eryri Harriers wedi cael tymor 2016 ardderchog, gyda amser o 02:26 wedi ei amseru yn Marathon Llundain a gorffen yn y 9fed safle yn Ras yr Wyddfa ym mis Gorffennaf bydd yn edrych i ychwanegu digwyddiad eiconig arall i’w restr o lwyddiannau.

Ar ôl gorffen yn 2il yn 2012 i enillydd 3-gwaith Rob Samuel, Math Roberts yn ôl yn un o’i hoff ddigwyddiadau. Mae’r preswylydd Llanberis yn gwybod y cwrs yma yn dda ac mae ei a rhedeg mynydd a llwybr ynghyd â’i gyflymder ffordd grymus yn golygu y bydd Roberts yn darparu her cryf i Bentley.

Dyn arall sy’n adnabod yr ardal a ffyrdd Llanberis ac Eryri yn dda yw Callum Rowlinson. Ar ôl symud yn ôl i ardal Manceinion yn ddiweddar, mae Rowlinson wedi cael 2016 da iawn, a welodd ef yn ail yn Marathon Llwybr Coed y Brenin yn mis Gorffennaf. Gyda hynny yn ei ymddangosiad cyntaf yn y ras gallwn ddisgwyl Callum i fod yn heriol am le podiwm ar y lleiaf.

Rhedwyr eraill i gadw llygad ar yw dyn o Abertawe Matthew Rees, Rhedwr Eryri Rheolaidd Rob Bridges (2ail yn 2013), Phillip Eccleston, John Ford (yn rhedeg ei 10fed ras) , a Andrew Tuckey o Awstralia.

Yn ras y merched mae enillydd ras 2015 Tracy McCartney yn dychwelyd. Carlamodd y rhedwraig o Ddyffryn Nene i’r linell derfyn flwyddyn diwethaf gyda gwen ar ei gwyneb . Gallai 2016 fod yn braf i Tracy wrth i arwraig Andrea Rowlands ddychwelyd i drio cipio y fuddugoliaeth yn ôl a enillodd yn 2014. Mae’r rhedwariag Eryri Harrier wedi cael tymor da iawn ar y llwybrau a mynyddoedd unwaith eto, gan ennill y Marathon Llwybr Cymru ac Marathon Llwybrau Coed y Brenin yn yr haf.

Yn dilyn fod yn 2il mewn amser gwych yn 2015, mae rhedwraig Darwen Joanne Nelson yn dychwelyd hefyd i geisio cyrraedd y fan a’r lle uchaf y podiwm. Ynghyd â McCartney a Rowlands, bydd y ras merched yn ras i fwynhau.

Yn edrych i gofid y parti fydd enillydd y ras yn 2011 Kelly Morgan a fydd yn dychwelyd i’r lle roedd ei buddugoliaeth ddramatig rhyw 5 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Mae plismones De Cymru wrth ei bodd yn y digwyddiad a bydd yn edrych i wella ar ei gorffeniad 6ed safle 2015 hefyd. Merched eraill a fydd yn y gymysgedd i gadw golwg arnynt fydd rhedwraig elitaidd a cyflwynydd teledu Cymraeg medrus Angharad Mair, gan ei bod yn edrych i ailadrodd ar ffurf ei lle gorffen yn 3ydd yn 2014, a rhedwraig rheolaidd Mary Grace Spalton.

Bydd rhedwr Iorwerth Roberts hefyd yn ôl yn 2016 am ei ras 34, fel y dyn 73 mlwydd oed a’r unig rhedwr i gystadlu ym mhob digwyddiad unigol ers 1982.

Ar ôl blwyddyn o antur bydd cyn asgellwr Cymru, Shane Williams yn parhau ei flwyddyn rasio y haf hwn a welodd ef yn ddiweddar yn cystadlu yn Ironman Cymru. Ar y posibilrwydd o gystadlu yn ei Marathon Eryri cyntaf, dywedodd Shane wrthym:

“Rwyf wedi mwynhau fy mlwyddyn o rhedeg a triathlon yma yng Nghymru. Rhaid i mi gyfaddef fy mod dal i deimlo effeithiau’r Ironman, ond rwyf wrth fy modd o fod yn cael crac yn Eryri! “

Bydd cyn Chwaraewr Rygbi y Byd, Williams yn ymuno â tua 10 o’i ffrindiau sydd yn codi arian ar gyfer y Ganolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd. Bydd Shane hefyd yn ymuno gyda cyn gapten Cymru, Ryan Jones, a bydd yn ddigon addas i Ryan wisgo rhif 8 a Shane rhif 11 ar gyfer y ras.
Bydd y diwrnod hefyd yn gweld parhad y rasus iau hynod boblogaidd a fydd yn digwydd yng nghanol y pentref, gan orffen ar yr un cyfeiriad stryd uchel ag y marathon a bydd yn cael ei noddi gan ddarparwyr nwyddau Cowbois.

Noddwyr eraill fydd yn dychwelyd unwaith eto i ddigwyddiad 2016 yw arbenigwyr penwisgoedd Buff, Maeth chwaraeon High 5, a fydd yn cadw’r rhedwyr yn faethlon gyda tanwydd dros y llwybr 26.2 milltir heriol, ynghyd a BMW Gogledd Cymru a deliwr Mini Halliwell Jones a fydd yn darparu y ras gyda cherbydau arweiniol. Mae’r ras unwaith eto mewn partneriaeth gyda elusen ganser Tenovus a byddant yn dod â’u uned symudol ar hyd i gyfranogwyr a gwylwyr i ddysgu ychydig mwy am y gwaith gwych maent yn ei wneud.

Ychwanegodd Jayne Lloyd:

“Dylai’r rasio fod mor gyffrous ag erioed yn y Marathon eleni a gallwch fentro bydd rhai canlyniadau annisgwyl eto eleni! Bydd gennym ddarpariaeth ar deledu eto hefyd, gyda rhaglen uchafbwyntiau un awr ar S4C ar y nos Sul (30) a fydd yn cael ei gynhyrchu gan gwmni teledu lleol cwmni Da.”

O ran y ‘effaith cymunedol’ mae Jayne yn cloi gyda’r casgliad:

“Bob blwyddyn mae pobl yn dychwelyd i’r digwyddiad, yn aml yn dod â theulu neu cefnogwyr brwd gyda’u dymuniadau da gyda nhw, felly i ni mae hefyd yn ymwneud rhoi rhywbeth yn ôl mewn i’r gymuned leol fel eu bod yn defnyddio’r tafarndai a bwytai lleol dros y penwythnos. Mae rhaid i bobl a busnesau lleol ddioddef y anghyfleustra ein rheoli traffig yn ystod y ras ac yn parhau i roi’r cymorth rydym angen i ni wneud y gwaith y digwyddiad hwn ac rydym ni fel trefnwyr yn ddiolchgar iawn. “